ESPA sticker

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ενότητα Εργασίας 1

Αντικείμενο της Ενότητας Εργασίας 1 είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης τεχνολογικής κατάστασης στο πεδίο των μεθόδων ψύξης/δροσισμού των φωτοβολταϊκών, καθώς και η ανάλυση και χαρτογράφηση των πατεντών που έχουν κατοχυρωθεί σε διεθνές επίπεδο σε συστήματα ψύξης/δροσισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα έργου εκπόνησε μια εμπεριστατωμένη μελέτη.

Η αποτύπωση της υφιστάμενης τεχνολογικής στάθμης κατέδειξε την ύπαρξη πληθώρας τεχνολογιών και μεθόδων ψύξης/δροσισμού φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Floating tracking concentrating cooling (FTCC) Υβριδικό φωτοβολταϊκό/θερμικό ηλιακό σύστημα (Hybrid solar photovoltaic/Thermal (PV/T)) Φωτοβολταϊκό πάνελ ψυχόμενο μέσω διαφανούς επίστρωσης (φωτονική κρυσταλλική ψύξη)(PV panel cooled by transparent coating (photonic crystal cooling))
Υβριδικό φωτοβολταϊκό/θερμικό ηλιακό σύστημα, που ψύχεται μέσω ψεκασμού νερού (Hybrid solar Photovoltaic/ Thermal PV/T system cooled by water spraying) Υλικά αλλαγής φάσης (Phase Change Materials) χρησιμοποιούμενα για τη μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας των ηλιακών συλλεκτών (Phase-change materials (PCM) used to decrease the operating temperature of solar panels) Υβριδικό φωτοβολταϊκό/θερμικό ηλιακό σύστημα, ψυχόμενο μέσω εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα (Hybrid solar Photovoltaic/Thermal system cooled by forced air circulation)
Υβριδικό φωτοβολταϊκό/θερμοηλεκτρικό ηλιακό σύστημα, που ψύχεται μέσω δεξαμενής θερμότητας (Hybrid solar Photovoltaic/Thermoelectric PV/TE system cooled by heat sink) Φωτοβολταϊκό πάνελ με ψύξη μέσω εμβάπτισης σε νερό (PV panel with water immersion cooling) Υβριδικό σύστημα Φωτοβολταϊκών/Θερμικών συλλεκτών (Hybrid Photovoltaic/Thermal Collector system)

Επίσης, η χαρτογράφηση και ανάλυση των πατεντών έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα ως προς την πορεία εξέλιξης του κλάδου, τους κύριους παίκτες της αγοράς και τον ανταγωνισμό.


geographic distribution photovoltaics
Γεωγραφική κατανομή αιτήσεων ΔΕ στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων

patent families by year
Οικογένειες ΔΕ (patent families) ανά έτος πρώτης προτεραιότητας

patent families by year 2000-2019
Εξέλιξη αριθμού οικογενειών ΔΕ των 20 κορυφαίων αιτούντων-κατόχων για την περίοδο 2000-2019

Ενότητα Εργασίας 2

Αντικείμενο της δεύτερης ενότητας εργασίας είναι αφενός ο καθορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται από το νέο σύστημα ψύξης και αφετέρου η εκπόνηση της βασικής σχεδίασης του συστήματος,. Η βασική σχεδίαση θα παρέχει τις κύριες σχεδιαστικές πληροφορίες για το σύνολο των επιμέρους υποσυστημάτων (επί παραδείγματι: δεξαμενές, σωλήνώσεις, μπεκ κ.ο.κ.).

basic requirements - basic subsystems 1 basic requirements - basic subsystems 2


pvboosting system and its subsystems
Οπτική απεικόνιση συστήματος PVBOOSTING και των υποσυστημάτων του

Ενότητα Εργασίας 3

Στόχος της Ενότητας Εργασίας 3 είναι η θεωρητική και πειραματική διερεύνηση του συστήματος. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας, παρουσιάζεται το μαθηματικό υπόβαθρο του υπό μελέτη συστήματος PVBOOSTING με σκοπό αφενός την κατανόηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα και αφετέρου τη μοντελοποίηση των κρίσιμων διεργασιών για την περαιτέρω ανάλυση και παραμετρική μελέτη του συστήματος. Επίσης, πραγματοποιείται ανάπτυξη κατάλληλης πειραματικής διάταξης και συστήματος καταγραφής/αποθήκευσης των μετρήσεων με σκοπό την πειραματική διερεύνηση του συστήματος ψύξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.


pvboosting experimental layout
Ολοκληρωμένη δομή πειραματικής διάταξης

Ενότητα Εργασίας 4

Αντικείμενο της τέταρτης ενότητας εργασίας είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός του νέου συστήματος ψύξης. Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη ανάλυση ευαισθησίας μέσω υπολογιστικών προσομοιώσεων, αξιοποιώντας τα μαθηματικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενο στάδιο της έρευνας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν για την λεπτομερή σχεδίαση του συστήματος. Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του συστήματος, για τα οποία προσδιορίστηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι λειτουργικές παράμετροι.


experimental layout parts table

Ενότητα Εργασίας 5

Στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 5, πραγματοποιείται η κατασκευή του συστήματος ψύξης και η ενσωμάτωσή του στη φωτοβολταϊκή εγκατάταση. Επιμέρους δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα, περιλαμβάνουν την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προσυναρμολόγηση υλικών και την διαμόρφωση ειδικών κατασκευών (π.χ. δεξαμενές).


photovoltaic installation image 1
photovoltaic installation image 2

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης του έργου, πραγματοποιείται δημοσίευση επιστημονικής εργασίας με τίτλο «Αύξηση απόδοσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας μέσω επιφανειακής ροής φιλμ νερού» στο 12ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, το οποί διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2021.Ενότητα Εργασίας 6

Στόχος της Ενότητας Εργασίας 6 είναι η λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η οποία πλέον διαθέτει και ενσωματωμένο το νέο σύστημα ενεργητικής ψύξης. Απώτερη επιδίωξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι η λειτουργική παρακολούθηση για τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων και συνολικά της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Στο πλαίσιο της λειτουργικής παρακολούθησης, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της νέας τεχνολογίας σε όρους τεχνοοικονομικής βιωσιμότητας και εν συνεχεία πραγματοποιούνται προτάσεις για τη μελλοντική βελτίωση του συστήματος ψύξης.

Πλέον των παραπάνω εργασιών, η σύμπραξη του έργου διοργάνωσε και πραγματοποίησε εκδήλωση/ημερίδα στις 23/12/2021 για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.


screenshot of online results conference 1

screenshot of online results conference 2

screenshot of online results conference 3
Στιγμιότυπα από την ημερίδα για τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργουΠρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου PVBOOSTING και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν


PVBOOSTING Decorative

Η Seven Sigma P.C. και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων του ΕΜΠ, φορείς υλοποίησης του έργου με τίτλο Σύστημα αύξησης της απόδοσης Φ/Β συστημάτων με τη μέθοδο της υγρής ψύξης με επιφανειακή ροή φιλμ νερού – PVBOOSTING σας προσκαλούν στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του στις 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

https://forms.gle/ppQaktNohrNvqB9S6"

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1.b.1.2-a3 «Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3 «Ενεργειακές Εφαρμογές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 (Κωδικός έργου: ΔΕΡ7-0019983).


 
Περιφερειακή ανάπτυξη ESPA

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

||